دیگ ماشین لباسشویی به درستی نمی چرخد، علت چیست؟


پاسخ ها

علت نچرخیدن یا بد چرخیدن دیگ ماشین لباسشویی دلایل مختلفی دارد که میتوان به :
1) خراب شدن قفل درب لباسشویی
2) خراب شدن سیستم قفل درب ماشین لباسشویی
3) خراب شدن برد کنترلی موتور ماشین لباسشویی
4) خراب شدن تسمه محرک ماشین لباسشویی
5) خراب شدن موتور ماشین لباس شویی لباسشویی
اشاره کرد. با توجه به موارد ذکر شده، توصیه می شود ماشین لباس شویی توسط تکنسین بررسی شود.

زود کمک

1400-11-20 13:53:07

پاسخ خود را بنویسید