کاغذ داخل دستگاه پرینتر گیر کرده، آیا قابل رفع است؟


پاسخ ها

عوامل مختلفی در گیر کردن کاغذ در پرینتر موثر هستند. این عوامل ممکن است به آسانی برطرف شوند و همچنین می توانید با درآوردن کاغذ مشکل دستگاه پرینتر را برطرف کنید. اما گاهی ممکن است مشکل جدی تری برای پرینتر ایجاد شود که برای رفع مشکل، دستگاه پرینتر باید باز و بررسی شود.

زود کمک

1400-10-25 11:36:18

پاسخ خود را بنویسید