کف حاصل از پودر ماشین در ماشین لباسشویی می ماند، راه حل رفع مشکل چیست؟


پاسخ ها

دلایل اصلی خالی نشدن کف در ماشین لباس شویی شامل :
•     استفاده از مواد شوینده نامناسب
•     پر بودن مخزن ماشین لباسشویی
•     انسداد مسیر تخلیه 
•     ایراد در آبگیری
•     استفاده بیش از حد از مواد شوینده
•     گرم نشدن آب ماشین لباسشویی

بهترین راه حل رفع مشکل ماندن کف در ماشین لباسشویی این است که لباس ها را از درون ماشین لباسشویی به طور کامل در بیاورند و یک مرحله بدون لباس شست و شو انجام شود.

زود کمک

1400-11-20 13:31:42

پاسخ خود را بنویسید