علت اینکه ماکروفر خوب گرم نمی کند در چیست؟


پاسخ ها

دلایل اصلی گرم نکردن مایکروفر :

  • خراب شدن مگنترون مایکروفر 
  • سوختن یا خراب شدن خازن مایکروفر 
  • معیوب شدن یا نیم سوز شدن دیود های مایکروفر 
  • خراب شدن فیوز مایکروفر

زود کمک

1400-11-24 11:48:07

پاسخ خود را بنویسید