علت کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی در چیست؟


پاسخ ها

دلایل اصلی کار نکردن خشک کن ماشین لباسشویی :

1) خازن برق موتور ایراد دارد.

2) تخلیه نشدن آب رایج ترین علت خشک نکردن ماشین لباسشویی است.

3) وزن اضافی ماشین لباسشویی 

4) سیم پیچ دور تند موتور از بین رفته است. 

5) برد الکترونیکی خراب است.

6) تنظیمات نادرست برنامه خشک کن لباس در لباسشویی

7) خراب شدن موتور لباسشویی

با توجه به اینکه دلایل مختلفی باعث کار نکردن خشک کن ماشین لباس شویی می شود، بهتر است ماشین لباسشویی توسط تکنسین بررسی شود.

زود کمک

1400-11-20 17:33:18

پاسخ خود را بنویسید