در حین کار از ماکروفر دود بلند شده، چه باید کرد؟


پاسخ ها

مشکل دود کردن ماکروفر احتمال دارد از قطعات داخلی ماکروفر باشد که نیم‌سوز شده اند و یا ماکروفر از داخل اتصالی کرده است. البته دود کردن ماکروفر می‌تواند به دلیل چسبیدن مواد غذایی و یا روغن‌ها به درون ماکروفر نیز اتفاق افتاده باشد. به همین دلیل قبل از استفاده از ماکروفر، درون ماکروفر را به وسیله دستمال تمیز کنید. اما در صورتی که ماکروفر به دلیل اتصالی داخلی دچار دود گرفتگی شده باشد، به هیچ وجه تا زمان تعمیر ماکروفر آن را مورد استفاده قرار ندهید. زیرا ممکن است که اتصالی داخلی سبب اتصال برق به بدنه ماکروفر شود و خطرات بیشتری در حین استفاده به وجود آورد.

سه قطعه در ماکروفر قرار دارد که ممکن است در حین استفاده از ماکروفر بسوزند و تولید دود کنند که شامل :

  • سوختن ترموستات ماکروفر
  • سوختن ترانس های ولتاژ ماکروفر
  • سوختن برد ماکروفر

زود کمک

1400-11-24 14:09:15

پاسخ خود را بنویسید