فرمت اطلاعات روی هارد تغییر کرده است، آیا قابل برگشت است؟


پاسخ ها

در ابتدا به دلایل تغییر فرمت در هارد بپردازیم که عبارت اند از : 
•     هارد بدسکتور دارد
•     خاموش کردن ناگهانی سیستم
•     ویروسی شدن هارد
•     تغییر فایل سیستم

در حال حاضر امکان برگشت فرمت اولیه وجود ندارد و به طور کلی 10 درصد فرمت بندی قابل ریکاوری است.

زود کمک

1400-11-17 16:55:19

پاسخ خود را بنویسید