درحالی که کاغذ در پرینتر است اما دستگاه ارور نبود کاغذ در دستگاه را می دهد. علت چیست؟


پاسخ ها

بررسی دلایل احتمالی عدم شناسایی کاغذ در پرینتر :

1) برد فرمتر یا فورمتر :

مین برد و یا همان فورمتر پرینتر، مغز اصلی پرینتر محسوب میشود و وظیفه انتقال دستورات کامپیوتر به پرینتر برای پرینت گرفتن و انتقال دستورات به قسمت های دیگر پرینتر را دارد.

2) سنسورها : 

سنسورها برای هدایت کاغذ و عملیات پرینت در نظر گرفته شده اند و در قسمت هایی مانند ورودی و خروجی کاغذ به پرینتر قرار می گیرند. 

زود کمک

1400-10-26 09:20:58

پاسخ خود را بنویسید