علت ایجاد صدای ناهنجار در حین پرینت یا کپی گرفتن توسط پرینتر چیست؟


پاسخ ها

دلیل صدای زیاد در پرینتر از دو حالت خارج نیست. یا از خود پرینتر است یا از کارتریج پرینتر.

بررسی علل پیدایش صدا در پرینتر :

1)کاغذکش پرینتر

2)صدای موتور پرینتر

3)صدای فیوزینگ پرینتر

با توجه به اینکه دلایل بسیار زیادی باعث ایجاد صدای زیاد در دستگاه پرینتر می شود، بهتر است دستگاه در یک مرکز تعمیراتی معتبر و توسط تکنسین بررسی شود.

زود کمک

1400-10-26 11:58:27

پاسخ خود را بنویسید