آیا احتمال نفوذ بد افزار و ویروسی شدن دوربین است؟


پاسخ ها

تقریبا احتمال ویروسی شدن دوربین صفر است. اما احتمال ویروسی شدن مموری دوربین وجود دارد. دوربین ها حتی با این وجود که به اینترنت متصل نمی شوند، اما در یک شبکه وای فای می توانند مورد آسیبهای بد افزاری قرار بگیرند.

زود کمک

1400-11-11 12:46:54

پاسخ خود را بنویسید