با نصب ویندوز ، هارد به طور کلی فرمت شده، آیا اطلاعات هارد قابل برگشت است؟


پاسخ ها

در فرمت سریع آدرس اطلاعات از بین می رود و خود اطلاعات درون خود هارد پاک نمی شود و امکان بازیابی اطلاعات بیشتر است اما در فرمت کامل اطلاعات به صورت ریشه ای پاک می شوند. بنابراین اگر فرمت به صورت سریع انجام شده باشد، بله اطلاعات هارد قابل بازیابی است اما اگر هارد به صورت کامل فرمت شده باشد، نمی توان اطلاعات آن را بازیابی کرد.

زود کمک

1400-11-18 10:43:30

پاسخ خود را بنویسید