نشانه های اصل بودن تلویزیون کدامند؟


پاسخ ها

3 راه حل اساسی برای تشخیص اصل بودن تلویزیون وجود دارد که میتوان به :

  1. مقایسه شکل ظاهری تلویزیون با نمونه ی اصلی آن در سایت اصلی تولیدکننده 
  2. بررسی و مقایسه امکانات تلویزیون با نمونه ی اصلی آن در سایت اصلی تولیدکننده 
  3. مقایسه اندازه تلویزیون با نمونه ی اصلی آن در سایت اصلی تولیدکننده

اشاره کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله ی چگونه میتوان تلویزیون اصل از تقلبی را تشخیص داد؟ مراجعه فرمایید.

پیشنهاد سایت: بهترین راه های تشخیص آیفون تقلبی

زود کمک

1401-01-15 16:59:29

پاسخ خود را بنویسید