علت اینکه اسپلیت هوا را شرجی می کند در چیست؟


پاسخ ها

در بررسی شرجی شدن محیط توسط کولر گازی احتمالا یکی از قطعات کولر گازی شما دچار خرابی شده است. البته دلایل دیگر مانند :

  • غیر فعال شدن حالت کنترل کننده اسپلیت
  • غیر فعال شدن ترموستات اسپلیت
  • کم بودن شارژ گاز اسپلیت
  • خراب شدن موتور فن اسپلیت
  • بهم خوردن تنظیمات اسپلیت

وجود دارد.

زود کمک

1400-11-25 11:40:14

پاسخ خود را بنویسید