علت خاموش شدن جاروبرقی در حین کار کردن چیست؟


پاسخ ها

خاموش شدن جاروبرقی حین کار دلایل زیادی دارد. اما دو دلیل اصلی خاموش شدن جاروبرقی حین کار شامل :

1)  ممکن است در اثر استفاده بیش از حد از جاروبرقی موتور آن داغ کند و همین باعث خاموش شدن دستگاه شود.
2) ممکن است مشکل در اتصالات برق یا وجود ایراد در برد جاروبرقی باشد. 

برای رفع مشکل، جاروبرقی باید توسط تکنسین به طور دقیق بررسی شود.

زود کمک

1400-11-19 13:57:56

پاسخ خود را بنویسید