از اسپلیت در حین کار دود بلند شده، آیا قابل تعمیر است؟


پاسخ ها

یکی از دلایل بلند شدن دود از کولر گازی استفاده از سیم ها و کابل های غیر استاندارد و نامناسب در هنگام نصب کولر گازی بوده که باعث جریان کشی سیم های کولر گازی و سوختن آنها می شود. یکی دیگر از دلایل بلند شدن دود از کولر گازی، مربوط به سوختن برد و سیم های کندانسور کولر گازی است که به دلیل سرویس نکردن به موقع کولر گازی اتفاق می افتد. برای رفع مشکل باید کولر گازی توسط تکنسین بررسی شود.

زود کمک

1400-11-25 10:25:52

پاسخ خود را بنویسید