خاموش نشدن تلویزیون با کنترل و حتما باید برای خاموش کردن تلویزیون از دکمه پاور استفاده کرد، علت چیست؟


پاسخ ها

بررسی علت خاموش نشدن تلویزیون با کنترل :

1) هنگامی که با استفاده از ریموت کنترل نمی توانید تلویزیون را خاموش کنید، در ابتدا باتری های کنترل را چک کنید. احتمال قرار نگرفتن صحیح باتری ها در جای خود وجود دارد. و یا به احتمال بسیار زیاد عمر باتری ها تمام شده است.

2) باید سایر دکمه های ریموت کنترل را چک کنید. اگر فقط دکمه پاور و برخی دیگر از دکمه ها کار نمی کند، به احتمال بسیار زیاد، کنترل مورد نظر در معرض رطوبت و یا ضربه ناگهانی بوده است.

3) در برخی از شرایط، با استفاده از ریموت کنترل و یا دکمه پاور روی دستگاه قادر به خاموش کردن تلویزیون نیستید. در این صورت باید کابل دو شاخه تلویزیون را از پریز کشیده و برای چند ساعت به سیستم مورد نظر استراحت دهید.

زود کمک

1400-11-06 16:00:21

پاسخ خود را بنویسید