دکمه های جهت نمای دسته کنسول از کار افتاده است، آیا این مشکل مربوط به ذغال دسته بازی دارد؟


پاسخ ها

زیر دکمه های دسته بازی کنسول، ذغال دسته و ریبون قرار دارد. اگر دسته شما دکمه هایش از کار افتاده است و با فشردن دکمه عمل نمی کنند، بیشترین احتمال خراب شدن فلت زیر ذغال دسته کنسول یا همان ریبون ها است.

زود کمک

1400-11-14 11:56:25

پاسخ خود را بنویسید