هارد را به موبایل متصل کردن و اطلاعات پاک شده، آیا قابل بازیابی است؟


پاسخ ها

پاک شدن و فرمت شدن هارد بعد از وصل شدن به گوشی موبایل بسیار رایج است. بازیابی اطلاعات هارد بسته به نوع فرمت دارد. اگر فرمت از نوع سریع ( Quick Format) باشد، قابل بازیابی است اما از نوع فرمت کامل ( Full Format )، شانس بازیابی اطلاعات کم است.

زود کمک

1400-11-18 15:46:35

پاسخ خود را بنویسید