امکان بازیابی اطلاعاتی که توسط دوربین کوئیک فرمت شده وجود دارد؟


پاسخ ها

بله امکان پذیر است، و اگر روی اطلاعات فرمت شده، اطلاعات جدیدی ریخته نشود، امکان بازیابی فایل های پاک شده تا حد زیادی افزایش خواهد یافت.

زود کمک

1400-11-17 12:47:51

پاسخ خود را بنویسید