آیا هارد کنسول با هارد لپ تاپ یکی هستند؟


پاسخ ها

بله یکی هستند، ولی امکان پذیر نیست هارد لپ تاپ را برداشته، و بر روی کنسول بازی قرار داد. زیرا فرمت ها متغیر هستند.

زود کمک

1400-11-16 12:51:26

پاسخ خود را بنویسید