از کمپرسور اسپلیت بوی سوختگی می آید، آیا قابل تعمیر است؟


پاسخ ها

یکی از دلایل اصلی بوی سوختگی کولر گازی، سوختن کمپرسور است. یکی از مهم‌ترین دلایل سوختن موتور یا کمپرسور کولر گازی اسپلیت، روغن کاری نکردن نامناسب موتور است. اگر روغن‌کاری کمپرسور به درستی انجام نشده باشد، سبب می‌شود که اجزای کمپرسور فرسوده و بسوزدند. جهت رفع مشکل، کمپرسور کولر گازی باید توسط تکنسین بررسی شود.

زود کمک

1400-11-27 09:40:44

پاسخ خود را بنویسید