درب ماکروفر شکسته، قابل تعمیر است یا باید تعویض شود؟


پاسخ ها

ممکن است آسیب دیدن درب ماکروفر در جا به جایی دستگاه صورت پذیرد و یا هنگام برخورد با جسم سخت، درب و شیشه بشکند. در این وضعیت نیاز به تهیه درب و جایگزین کردن آن خواهید شد. اما اگر شیشه درب ماکروفر فقط شکسته باشد باید به فکر تعویض شیشه مایکروفر باشید.

زود کمک

1400-11-24 15:04:34

پاسخ خود را بنویسید