مانیتور در اثر ضربه خوردگی، پرش تصویر پیدا کرده است، آیا قابل تعمیر است؟


پاسخ ها

خرابی پنل مانیتور یا کابل فلت آن می تواند دلیل اصلی لرزش و پرش تصویر مانیتور باشد. که برای رفع مشکل باید، تعویض پنل انجام می شود.

زود کمک

1400-11-09 12:28:37

پاسخ خود را بنویسید