درحین انتقال اطلاعات، دستگاه خاموش شده و الان نصف اطلاعات موجود نیست. راهکار چیست؟


پاسخ ها

راهکار بازیابی اطلاعات است و برای بازیابی شدن اطلاعات، دستگاه باید توسط تکنسین بررسی شود.

زود کمک

1400-11-18 16:43:38

پاسخ خود را بنویسید