علت شناسایی نشدن پورت آنتن توسط تلویزیون چیست؟


پاسخ ها

از دلایل عدم شناسایی آنتن در تلویزیون میتوان به :

 • انتخاب آنتن نا مناسب
 • تنظیم نبودن ارتفاع آنتن
 • انتخاب مکان و جهت نا مناسب برای آنتن
 • عدم استفاده از آنتن جهت دار
 • وجود موانع بین آنتن گیرنده تلویزیون و آنتن فرستنده ی امواج تلویزیونی
 • عدم استفاده از بوستر ها و آمپی فایر ها
 • خرابی کابل آنتن یا استفاده از کابل بی کیفیت
 • تنظیم نبودن ورودی
 • نامناسب بودن پایه ی آنتن
 • خراب شدن برد الکترونیکی چاپی
 • فاصله ی زیاد آنتن با برج فرستنده
 • وزش باد شدید
 • عدم تنظیمات نرم افزاری صحیح
 • دریافت یک سیگنال مشابه به طور همزمان 

اشاره کرد.

زود کمک

1401-01-14 16:23:19

پاسخ خود را بنویسید