دلیل اصلی جمع شدن آب در ماشین لباسشویی خاموش چیست؟


پاسخ ها

با وصل کردن لباسشویی به لوله آب و باز بودن شیر آب، آبی وارد دستگاه نمی‌شود تا زمان بعد از استارت کردن لباسشویی برد یا تایمر لباسشویی به قطعه‌ای به نام شیر الکتریکی فرمان می‌دهد و دریچه ورودی شیر الکتریکی را باز می‌کند و آب وارد لباسشویی می‌شود و بعد از پر شدن تا حد مجاز، مجدد برد یا تایمر فرمان قطع آب را می‌دهد. با مرور زمان ممکن است قطعه شیر الکتریکی دچار مشکل شود و در حالت خاموش لباسشویی آب از آن عبور کند و داخل لباسشویی آب جمع شود در این حالت برای رفع مشکل باید شیر الکتریکی را کامل تعویض کنید.

زود کمک

1400-11-21 09:57:56

پاسخ خود را بنویسید