در حین استفاده از جاروبرقی دود بلند شده و خاموش شده، آیا موتور جاروبرقی سوخته است؟


پاسخ ها

        علائم سوختن موتور جاروبرقی شامل :

      البته علت بلند شدن دود از جارو برقی میتواند از موتور باشد اما در هر صورت جاروبرقی باید توسط تکنسین بررسی شود.

زود کمک

1400-11-19 16:44:01

پاسخ خود را بنویسید