ماشین اصلاح در حین استفاده روی پوست خط می اندازد، علت چیست؟


پاسخ ها

علت خط انداختن ماشین اصلاح روی پوست میتواند از تنظیمات ماشین اصلاح باشد و یا سری تیغه ماشین اصلاح ایراد دارد. از نشانه های خراب شدن تیغه ها می توان به خشن بودن یا اصطلاحا گاز گرفتن ماشین اصلاح و خط انداختن روی پوست اشاره کرد.

زود کمک

1400-11-27 13:46:56

پاسخ خود را بنویسید