مخزن جاروبرقی پر نیست، اما ارور پر شدن مخزن جاروبرقی می دهد، علت چیست؟


پاسخ ها

دلایل احتمالی فعال شدن نشانگر پر شدن مخزن جاروبرقی عبارت اند از :
1) ایراد در سنسور   
2) ایراد در برد جاروبرقی
3) تمیز نبودن فیلتر جاروبرقی

زود کمک

1400-11-19 14:31:00

پاسخ خود را بنویسید