ظرف غذا درون ماکروفر نمی چرخد، علت چیست؟


پاسخ ها

اگر قطعات کف سینی گردان ماکروفر خراب شده باشند ماکروفر روشن می شود اما سینی نمی چرخد. این قطعات عبارت اند از :

  • موتور گردان ماکروفر
  • کوپلار یا کوپلینگ ماکروفر
  • ریل زیر سینی
  • غلتک های زیر سینی
  • قرار گرفتن اشتباه سینی ماکروفر
  • شفت مایکروفر

زود کمک

1400-11-24 16:16:46

پاسخ خود را بنویسید