جا به جایی کند اطلاعات از روی هارد به چه علت است؟


پاسخ ها

دلایل اصلی کند جا به جا شدن اطلاعات از روی هارد :
•     پر بودن هارد
•     بدسکتور داشتن هارد
•     بدلیل ضعیف شدن هد 
و غیره که نیاز به بررسی هارد توسط تکنسین دارد.

زود کمک

1400-11-18 16:11:56

پاسخ خود را بنویسید