علت کند شدن هارد چیست؟


پاسخ ها

دلایل کند شدن هارد :

  • میتواند ایراد از نرم افزار یا همان فریمور باشد. 
  •     وجود بدسکتور در هارد 
  •     ضعیف شدن یک یا چند هد
  •     ضربه خوردن هارد 
  •     نوسانات برق و  ایراد در برد هارد و....

بهتر است جهت رفع مشکل کند بودن هارد، آن را به یک تکنسین و متخصص هارد بسپارید.

زود کمک

1400-11-18 09:42:48

پاسخ خود را بنویسید