دستگاه پرینتر برگه A5 را پرینت نمی گیرد اما A4 را پرینت میگیرد، علت چه میتواند باشد؟


پاسخ ها

دلایل مختلفی در ارتباط با پرینت نگرفتن کاغذ A5 توسط پرینتر وجود دارند. اولین دلیل که باید بررسی شود کاغذ است. اگر کاغذ بی کیفیت یا دارای تا خوردگی و چروک باشد، احتمال گیر کردن و پرینت نگرفتن آن در پرینتر وجود دارد.

بررسی دلایل پرینت نگرفتن برگه A5 توسط پرینتر :

1) خراب شدن پیکاپ :
صاف شدن سطح خارجی پیکاپ یا کاغذکش در پرینتر میتواند دلیل اصلی مشکل نکشیدن و پرینت نگرفتن کاغذ A5 توسط پرینتر است.

2) خراب شدن سنسور تشخیص کاغذ :
وجود خطاهای متعدد در سنسورهای تشخیص کاغذ در مسیر انتقال کاغذ.

3) اختلال در تنظیمات پرینتر

زود کمک

1400-10-26 16:11:06

پاسخ خود را بنویسید