قاب دوربین (بدنه دوربین) قابل تعویض است؟


پاسخ ها

برای تعویض بدنه دوربین، اولین توصیه ما بررسی دوربین توسط یک تکنسین متخصص است. تا در صورت نیاز بدنه دوربین تعویض شود.

زود کمک

1400-11-11 15:01:16

پاسخ خود را بنویسید