در صورت شکستگی لوله خرطومی جاروبرقی، آیا قابل تعمیر است؟


پاسخ ها

وجود زدگی و ترک در لوله خرطومی جاروبرقی می تواند به موتور جاروبرقی آسیب برساند، و همچنین باعث خرابی قطعات و بروز مشکلات فنی و غیره در جاروبرقی شود. جهت جلوگیری از پیدایش خرابی بیشتر در جارو برقی، در صورت خرابی لوله خرطومی آن را تعویض کنید.

زود کمک

1400-11-19 15:20:10

پاسخ خود را بنویسید