دستگاه پول شمار دچار آبخوردگی شده، آیا قابل تعمیر است؟


پاسخ ها

 دستگاه پول شمار باید در یک مرکز تعمیراتی معتبر و توسط تکنسین بررسی شود تا میزان آسیب دیدگی دستگاه پول شمار در اثر آبخوردگی مشخص شود. بدون مراجعه حضوری میتوانید تنها با ثبت درخواست در زودکمک، جهت تعمیر دستگاه پول شمار خود اقدام نمایید.

زود کمک

1400-10-22 15:48:41

پاسخ خود را بنویسید