مانیتور دارای شکستگی است، آیا این شکستگی قابل تعمیر است؟


پاسخ ها

مشکلاتی مانند شکستگی بدنه یا قاب مانیتور، شکستگی صفحه یا پنل مانیتور و.... برای رفع مشکل، مانیتور باید به دقت توسط تکنسین بررسی شود تا در جهت تعمیر و یا تعویض قطعات شکسته و آسیب دیده اقدام کند.

زود کمک

1400-11-10 14:17:28

پاسخ خود را بنویسید