R _

علت کار نکردن دستگاه پول شمار

دستگاه پول شمار روشن است، اما کار نمی کند. علت چه می تواند باشد؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/23-09:12

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

برای جلوگیری از خراب شدن دستگاه های پول شمار با توجه به حساسیت و دقت بالای این دستگاه باید به درستی از آن مراقبت شود و بهتر است دستگاه های پول شمار سرویس های دوره ای شوند که اگر انجام نشود می تواند باعث آسیب رسیدن به دستگاه شود.

بررسی دلایل اصلی کار نکردن دستگاه پول شمار :

1)  پول را می گیرد ولی کار نمی کند : ایراد از تسمه و یا گیربکس می تواند باشد.

2)  پول را می گیرد اما گیر می کند : انحراف مسیر خروجی پول طی ضربه یا جا به جایی، از جا خارج شده باشد و یا یکی از سورتر ها(هدایت کننده ها) نمی چرخد.

1400/10/23-09:20