R _

شکستگی پروانه های فن

سشواری که پروانه های سری فن شکسته شده باشد، قابل تعمیر است؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/07-16:16

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

سشوار با کمک فن و دریچه داخل آن، هوا را به داخل کشیده و سپس با استفاده از یک نازل آن را به بیرون هدایت می کند. فن های سشوار معمولا بسیار با دوام هستند. اصلی ترین عواملی که می تواند باعث خرابی فن سشوار شود، شکستگی پروانه های فن و وجود مو و رطوبت است که هر دو در محیط حمام بسیار فراوان هستند. در اکثر موارد باید فن تعویض شود اما در برخی از موارد و با توجه به شکستگی پروانه ها، قابلیت تعمیر نیز دارند.

1400/10/07-16:20