در صورت خراب شدن پورت پاور کنسول بازی، آیا قابل تعمیر است؟


پاسخ ها

بله، امکان تعمیر پورت پاور کنسول بازی است. و در صورت بروز مشکل در پورت پاور، برای تعمیر و تعویض پورت پاور کنسول به یک مرکز تعمیراتی معتبر مراجعه کنید.

زود کمک

1400-11-14 10:54:52

پاسخ خود را بنویسید