R _

تنظیم نشدن دور تند سوهان برقی

علت اینکه دستگاه سوهان برقی روی دور تند کار نمی کند، چه می تواند باشد؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/12-11:02

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

نیمسوز شدن موتور، خرابی موتور و یا ایراد در سیم کشی سوهان برقی باعث می شود که دستگاه روی دور تند تنظیم نشود و همچنین استفاده صحیح و اصولی از دستگاه غیر ممکن می شود. متاسفانه با عدم توجه به این حالت و تداوم استفاده از سوهان می توان بر حجم خرابی های دستگاه و هزینه تعمیر سوهان برقی افزود.

1400/10/12-11:23