کنسول بازی در حین بازی قفل شده، علت چیست؟


پاسخ ها

اگر از کاربران کنسول هستید و از بازی‌ها و اکانت های هک شده استفاده می‌کنید، ممکن است به مشکل قفل شدن بازی دچار شده باشید. دلیل قفل شدن بازی‌ها در کنسول، عدم اجازه این کنسول به محتوای بازی است. اما مشکل قفل شدن دقیقا زمانی اتفاق می افتد که شرکت کنسول متوجه شود بازی به صورت غیر قانونی خریداری شده است و به همین دلیل راهی جز غیرفعال کردن بازی‌ها نمی‌ماند.

زود کمک

1400-11-27 17:01:10

پاسخ خود را بنویسید