هارد به تلویزیون وصل می شود اما چیزی نمایش داده نمی شود. علت چیست؟


پاسخ ها

اگر از سلامت هارد خود مطمئن هستید دلیل ساده ای باعث بروز این مشکل شده است، به احتمال خیلی زیاد فرمت تغییر پیدا کرده است. عدم تطابق فایل هارد با تلویزیون منجر به فرمت هارد خواهد شد که در برخی موارد کاربر بدون توجه به اخطار تلویزیون آن را تایید می کنند و هارد کاملا فرمت می شود. دلیل فرمت هارد توسط تلویزیون این است که تلویزیون نمیتواند فایل هارد را پشتیبانی کند.

زود کمک

1400-11-17 14:39:59

پاسخ خود را بنویسید