چرا فیلم هایی که بر روی فلش هستند، خش دارند؟


پاسخ ها

از دلایل خش داشتن فیلم ها بر روی فلش میتوان به :

  • فرمت ویدیو ها
  • خراب بودن فلش
  • خراب بودن پورت USB
  • ویروسی شدن فلش

اشاره کرد. در نهایت فلش شما کیفیت خوبی ندارد که با تست فلش دیگری می توانید این را مشخص کنید.

زود کمک

1401-01-27 13:25:21

پاسخ خود را بنویسید