جاروبرقی در اثر نوسان برق خاموش شده است، علت چیست؟


پاسخ ها

نوسانات برق باعث وارد آمدن فشار زیاد به جاروبرقی به ویژه موتور می‌شود و دستگاه برای محافظت از خود خاموش می‌شود و در اغلب موارد با فشردن کلید پاور نیز روشن نخواهد شد که احتمال دارد در اثر نوسانات برق به برد یا خازن ها هم آسیب وارد شده باشد.

زود کمک

1400-11-19 15:56:38

پاسخ خود را بنویسید