گیرنده دیجیتال روشن اما تصویر ندارد، علت چیست؟


پاسخ ها

اگر گیرنده دیجیتال شما از این فرمت مورد نظر مانند HD پشتیبانی کند، شما با مشکلی روبرو نخواهید بود. اما در صورتی که گیرنده دیجیتال شما از فرمت پشتیبانی نکند، شما قادر به دریافت تصویر و صدا در کانال های دیجیتال نخواهید بود. البته احتمال خرابی و ایراد در برد گیرنده دیجیتال هم ممکن است باعث تصویر ندادن شود.

زود کمک

1400-11-10 12:26:41

پاسخ خود را بنویسید