دی وی دی پلیر در اثر نوسان برق خاموش شده است، آیا قابل تعمیر است؟


پاسخ ها

 تعمیر DVD Player خاموش شده در اثر نوسانات برق امکان پذیر است اما در قدم اول باید DVD Player در یک مرکز تعمیراتی معتبر و توسط تکنسین بررسی شود. به راحتی میتوانید با ثبت درخواست در زودکمک، جهت بررسی و تعمیر DVD Player خود اقدام کنید.

زود کمک

1400-11-07 11:26:47

پاسخ خود را بنویسید