علت ریست شدن تنظیمات گیرنده دیجیتال، چیست؟


پاسخ ها

دلیل ریست شدن تنظیمات گیرنده دیجیتال، احتمال ایراد در تیونر گیرنده دیجیتال است.

زود کمک

1400-11-10 13:27:15

پاسخ خود را بنویسید