R _

شکستگی توری ماشین اصلاح

اگر توری ماشین اصلاح شکسته باشد، قابل تعمیر است؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/08-14:05

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

 ماشین‌های اصلاح برقی با پوشش محافظ توری یا فویلی و چرخشی ابداع و ساخته شده اند. در صورتی که توری ماشین‌های اصلاح برقی شکسته شود باید توری آنها تعویض شوند.

1400/10/08-14:48