آیا لق شدن، سوکت وی جی ای مانیتور قابل تعمیر است؟


پاسخ ها

بله، سوکت VGA مانیتور قابل تعمیر است و درصورت نیاز باید تعویض شود. در صورتی که شما هیچ پیش زمینه کار فنی و تخصص تعمیراتی ندارید، بهتر است که مانیتور خود را جهت تعویض سوکت VGA به یک مرکز تعمیراتی معتبر ببرید، تا از خسارات بیشتر جلوگیری کنید.

زود کمک

1400-11-10 09:23:33

پاسخ خود را بنویسید